Srbija u CERN-u

Broj CERN korisnika

34 (u oktobru 2019.)

UČEŠĆE U CERN-ovim EKSperimenTIMA

ATLAS, CMS, ACE, ISOLDE, NA61

UČEŠĆE U WLCG

NAUČNE INSTITUCIJE

° Univerzitet u Beogradu
1. Institut za nuklearne nauke “Vinča”,
2. Institut za fiziku
3. Fakultet za fiziku

° Univerzitet u Novom Sadu:
1. Prirodno-matematički fakultet

Republika Srbija je postala 23. punopravna zemlja članica CERN-a 24. marta 2019. godine. Republika Srbija je bila pridružena članica CERN-а od 15. marta 2012. godine.

U ovom trenutku, četiri naučne institutcije iz Srbije aktivno učestvuju na projektima i u ekspeirmentima u CERN-u:

Određeni timovi istraživača i specialista iz ovih naučnih institucija Srbije su aktivno uključeni u eksperimente ATLASiCMS na akceleratoru LHC, kao i u ekspeimente ACE i NA61. Timovi srpskih istraživača su takđe aktivni i u okviru eksperimenata u oblasti nuklearne fizike na instalacijama ISOLDE, kao i u okviru projekta GRID computing.

.